Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros/as para analizar o uso deste sitio web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.

 

  premios@youtubeiras.gal

AVISOS LEGAIS

En cumprimento do disposto pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, pónse a disposición das persoas usuarias a seguinte información das titulares deste sitio web:

 

Denominación social: Illa Bufarda, S.C.
NIF.: J70535943
Nome comercial: Youtubeir@s
Enderezo: Avda. Rodriguez de Viguri, 10 - 2º. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 881 971-101
Correo electrónico: info@illabufarda.gal

 

Os datos de carácter persoal que, no seu caso, se recollan para a prestación dos servicios dispoñibles neste sitio web, serán tratados en conformidade coa nosa Política de Privacidade. O réxime aplicable aos cookies que poidan empregarse regúlase na nosa Política de Cookies

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Conforme a normativa vixente, esta Política de Privacidade aplícase ao tratamiento de datos de carácter persoal que as titulares do sitio web realizan como Responsables e Encargadas dos mesmos, en relación cos datos que os/as usuarios/as e/ou clientes/as (persoas físicas) facilitan como consecuencia da contratación dos servizos, ou os recollidos a través do sitio web.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Política de Privacidade”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de negocio desenvolvido. Cando se realice algunha modificación, esta será comunicada ás persoas interesadas para que poidan manifestar a súa oposición ao tratamiento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os/as clientes/as poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Entenderánse aceptadas as novas condicións cando a persoa usuaria acceda de novo aos seus servizos ou nos comunique expresamente a súa oposición.

Esta Política de privacidade non é aplicable a ningún outro produto, servizo o actividade de terceiros/as.

 

1. RESPONSABLES DO TRATAMIENTO


Denominación social
Illa Bufarda, S.C.
NIF.:
J70535943
Nome comercial
Youtubeir@s
Enderezo:
Avda. Rodriguez de Viguri, 10 - 2º. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:
881 971-101
Correo electrónico:
info@illabufarda.gal

 

2. VERACIDADE DOS DATOS

Os datos son tratados de forma leal e lícita e únicamente se tratan aqueles que se consideran axeitados, pertinentes e non excesivos relacionados co obxecto da actividade empresarial, non sendo empregados para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

As persoas usuarias dos servizos e do sitio web son responsables da veracidade, actualización e exactitude dos datos proporcionados, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por elas mesmas. Os/as usuarios/as poden modificar e/ou actualizar os seus datos a través das opcións que se atopan dispoñibles no “Área Cliente/a”.

 

3. FINALIDADES DO TRATAMENTO

Para acceder e/ou navegar pola nosa páxina web non é necesario aportar ningún dato.

Únicamente se piden datos persoais coa finalidade xenérica da xestión e control da relación contractual establecida e, específicamente para:

 

 • Xestionar o acceso completo e a utilización correcta dos servizos contratados por parte dos/as usuarios/as dos mesmos.
 • Para comunicar cos/as usuarios/as en resposta a incidencias, solicitudes, comentarios e preguntas que nos realice a través dos formularios de contacto da nosa páxina web.
 • Para proporcionar, actualizar, manter e protexer os servizos, sitios web e actividades.
 • Para ofrecer novos produtos, servizos, ofertas especiais ou actualizacións.
 • No seu caso, xestionar procesos de selección de persoal en procesos selectivos de traballadores/as e/o colaboradores/as.
 • Comunicacións: Poderemos enviarlle correos electrónicos, mensaxes e outros tipos de comunicación en referencia aos servizos contratados, cuestións técnicas e cambios nos mesmos. Estas comunicacións considéranse parte dos servizos e non poden renunciar a elas.
 • Comunicacións Comerciais (Marketing): Poderemos empregar os seus datos para contactar con vostede, tanto por vía electrónica como non electrónica, para realizar enquisas, obter a súa opinión sobre o servizo prestado, e, ocasionalmente, para notificarlle cambios, desenvolvementos importantes dos servizos, ofertas e/o promocións dos nosos servizos.

 

Non trataremos os seus datos persoais para ningunha outra finalidade máis alá das descritas anteriormente agás imposición lexistativa ou a existencia dalgún requerimento xudicial.

 

4. PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos personais proporcionados conservaránse e trataránse mentras se manteña a relación de prestación de servizos, sen perxuicio da posibilidade de exercitar o seu dereito de supresión, neste caso bloquearemos os seus datos durante o tempo necesario exixido por lei.

Os datos personais das persoas interesadas ena recepción de información sobre os servizos manteránse no sistema de forma indefinida en tanto o/a interesado/a non solicite a súa supresión.

 

5. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Os/as usuarios/as consinten o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, que se solicitará no momento de:

 • Antes de proceder a tratar os seus datos.
 • Ao rexistrarse como persoa usuaria.

As solicitudes de información que nos faga chegar requiren que a persona interesada nos facilite de forma voluntaria os datos necesarios para poder atenderlle ou prestarlle os servizos que solicita. A obrigatoriedade ou necesidade de facilitarnos eses datos indícanse cun asterisco (*) nos formularios ou seccións correspondentes a cada servizo.

Non obstante, o/a interesado/a pode libremente negarse a facilitarnos eses datos ou, posteriormente, revocar o consentimento previamente outorgado para tratar os seus datos, se ben esa negativa implicará a imposibilidade de que poidamos atender á súa petición ou prestarlle o servizo que se trate.

Entendemos que ao facilitarnos eses datos, o/a interesado/a garantiza e faise responsable da veracidade, actualidade y exactitude dos mesmos e que acepta e consinte expresamente no seu tratamento para as finalidades antes descritas.

 

6. CESIÓNS OU TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONAIS

De forma xeral, nunca cederemos os seus datos personais a terceiros agás esteamos obrigadas legalmente a isto ou vostede nolo autorizara expresamente ao facer uso dos nosos servizos.

 

7. DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Vostede pode exercer ante as Responsables do tratamento dos seus datos os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: permite ao/á interesado/a coñecer e obter información sobre os seus datos persoais sometidos a tratamento.
 • Dereito de rectificación: permite corrixir erros, modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos e garantir a certeza da información obxecto do tratamento.
 • Dereito de supresión: permite solicitar a eliminación dos datos obxecto de tratamento cando xa non sexan necesarios para a execución ou prestación do servizo.
 • Dereito de oposición: dereito do/a interesado/a a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no miesmo, agás motivos lexítimos ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións, neste caso manterémolos bloqueados durante el prazo correspondente mentres persistan as obrigas legais.
 • Dereito de oposición ao envío de publicidade: Os/as interesados/as poderán oporse ao envío das nosas comunicacións comerciais. Nese caso pode rexeitar en calquera momento o seu consentimento a recibir estas notificacións enviando un correo a info@illabufarda.gal indicando no asunto “Baixa Publicidade” e detallando os seus datos personais.
 • Limitación do tratamiento: En determinadas circunstancias, os/as interesados/as poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, neste caso únicamente se conservarán para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Portabilidade dos datos: as personas interesadas poden solicitar recibir os datos que lle incumban e que nos facilitara ou que –sempre que técnicamente sexa posible– llos enviemos a outro/a responsable de tratamento da súa escolla, nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís): dereito a non ser obxecto dunha decisión basada no tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente.

Posibilidade de retirar o consentimento: o/a interesado/a ten dereito a retirar en cualquera momento o consentimento prestado, sen que isto afecte á licitude do tratamento basado no consentimento prestado no momento de facilitarnos os seus datos.

Se desexa exercer algún dos dereitos expostos, rogamos que nos remita unha carta con todos os seus datos, incluíndo copia do DNI a: Illa Bufarda, S.C., Avda. Rodriguez de Viguri, 10 - 2º. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Posibilidade de reclamar ante a Autoridade de Control: informámoslle igualmente do dereito que lle asiste de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

POLÍTICA DE COOKIES

A presente Política de Cookies pretende proporcionar a información necesaria para que calquera persoa usuaria do noso sitio web poida decidir se desexa permitir a instalación das cookies que empregamos e como xestionalas. Por iso, proporcionamos unha serie de nocións básicas que consideramos esenciais (que son as cookies e para que poden servir, ou como desactivalas ou borralas) para calquera persoa susuaria da Rede, e facilitamos a identificación das nosas cookies.

A nosa Política de Cookies é pública e está permantentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Política de Cookies”. Esta Política pode actualizarse en calquera momento, como consecuencia dun cambio normativo ou como consecuencia de calquera cambio na configuración das cookies empregadas.

 

1. ¿ QUE SON AS COOKIES?

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun/dunha usuario/a e do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma na que use o seu equipo, poden empregarse para recoñecer ao/á usuario/a.

 

2. QUE TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁXINA WEB?

A continuación realízase unha descripción dos diferentes tipos de cookies empregadas:

 • Cookies propias: A única cookie propia que se utiliza nesta web é de sesión (SESSIONID). Unha cookie de sesión emprégase para almacenar e recuperar os valores dun/dunha usuario/a. A información almacenada mantense no servidor e soamente o identificador único almacenado na cookie será enviado de ide e volta entre o/a usuario/a e o servidor. A información almacenada no servidor permanecerá na memoria do mesmo ata que finalice a sesión. A cookie en si non contén ningunha información persoal. Expira ao final da sesión.
 • Cookies de terceiros: Empregamos as seguintes cookies de terceiros:
  • Google Maps: para mostrar ao/á usuario/a a súa ubicación física na sección Contacto. As condicións deste servizo pode consultarse na seguinte ligazón: Condiciones Google Maps.                
          
  • Google Analitycs e Piwik: permítennos realizar o seguemento e análise do comportamento dos/as usuarios/as do noso sitio web. As condicións destes servizos poden consultarse nas seguintes ligazóns: Condicións Google Analitycs, Condicións Piwik.                
                  
  • Facebook, twitter, Google Plus/youtube: son aquelas que os/as proveedores/as de servizos de redes sociais poden instalar cando o/a usuario/a selecciona compartir un determinado contido do noso sitio web na rede social que operan. As condicións destes servizos poden consultarse nas seguintes ligazóns: Facebook, Twitter e Google Plus/YouTube.                
              

3. COMO DESACTIVAR OU ELIMINAR AS COOKIES?

Vostede pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo na configuración das opcións do navegador instalado no seu ordenador:

 • Para máis información sobre o navegador Firefox, prema aquí.            
 • Para máis información sobre o navegador Chrome, prema aquí.           
 • Para máis información sobre o navegador Safari, prema aquí.          
 • Para máis información sobre o navegador Opera, prema aquí.            
 • Para máis información sobre o navegador Internet Explorer, prema aquí.        

A restrición de algunhas cookies pode afectar ao correcto funcionamento do sitio web.

 

4. ACEPTACIÓN DA POLÍTICA DE COOKIES

Con cada inicio de sesión, o noso sitio web mostra información sobre a Política de Cookies na parte inferior de calquera páxina/sección da nosa web.

Con esta información é posible levar a cabo as seguintes accións::

 • Aceptar cookies: non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
 • Seguir navegando: ou moverse pola barra de desprazamento, neste caso consideramos que acepta o seu uso.
 • Solicitar máis información: premendo na ligazón “a nosa política de cookies”, neste caso mostrarase este documento e, ao igual que no caso anterior, consideramos que acepta o seu uso.